English Version‎ > ‎

List of name of 7th TSSCR council & board of supervisors

List of name of 7th TSSCR council

Term of office: 2017.12.01-2019.11.30

Director-General: Chia-Ning Shen

Executive Director: Shiaw-Min Hwang, Hung-Chih KuoYen-Hua Huang

Director: Thai-Yen Ling, Hsuan-Shu Lee, Shau-Ping Lin, B. Lin-Ju Yen, Ing- Ming Chiu, Lynn Ling-Huei Huang, Hong-Lin Su, Jean Lu, Sung-Jan Lin, 
               You-Tzung Chen, Hsin-Fu Chen

List of name of 7th TSSCR board of supervisors

Executive Supervisor: Chung-Liang Chein 

Supervisors: Yao-Chang Chen, John Yu, Bon-Chu Chung, Hong-Nerng Ho

Secretary General: Wen-Wei Chang

Comments